“Düşünce dilden, dil düşünceden doğar.”

                                                           Platon 

 

Dil ve düşünce arasındaki ilişki yaşam boyu sürer. İlköğretim çağında okuma yazmayı öğrenen çocuk dilin formülünü edinmiştir; ancak bu formülü doğru şekilde kullanmak için dinleme, anlama, anlatma gibi becerileri geliştirmesi gerekir. Ana dilini güçlü bir temel üzerine oturtan çocukların yabancı dilleri daha kolay öğrendikleri bir gerçektir. Üsküdar SEV Ortaokulunda Türkçeden başlayarak dil öğretimine özel önem verilmesinin nedeni ise, dil becerisinin iletişim yeteneğini; iletişim yeteneğinin ise yaşamsal başarıyı doğrudan etkilemesidir.

 

HEDEFLER

Okulumuzdaki Türkçe derslerinde, içerik ve yöntemler dört temel dil becerisini kavratmayı amaçlar. Kendi öyküsünden başka öykülere yol alabilen, günlük yaşamdan, evrensel yaşamın boyutlarına uzanabilen, kendi yaşamıyla başka yaşamlar arasında bağlantılar kurabilen, çözümler üreten, sonuçlar çıkaran, düş gücüyle yaratılmış dünya ile gerçek dünya arasında bağlantılar oluşturan, okuyan, dinleyen, araştıran, yorumlayan, tartışan, yazan,  paylaşan, dil bilinci gelişmiş, düşünce sınırlarını zorlayan,  kendini, çevresini, ülkesini, doğayı, tüm evreni tanıyan, bunlarla ilgili olumlu düşünceler geliştiren bireyler yetiştirmeye yönelik bir eğitim-öğretim vermeyi hedefler.

 

 

PROGRAM

 

Türkçe dersi temel olarak okuma, anlama, anlatma, dinleme/izleme öğrenme alanlarını kapsar. MEB’in müfredatına bağlı olarak ders; edebi eserler, MEB ders kitapları ve yardımcı kitaplarla yürütülür.

 

Bu temel dört beceriyi en etkin ve kalıcı olarak kazandırmak için modern eğitim yaklaşımlarından yararlanılır:

 

 Soyut Bilgi Yerine Somut Bilgi: Yapıcı, uygulanabilir bilgiler verilir; bu bilgilere götüren yol ve yöntemler izlenir.

 Gerçeğe Varma Yöntemi: Olaylar, olgular, nesneler, kavramlar, karşıtlarıyla incelenir; kişi, dünya, zaman üçgeni dil ve anlam boyutlarıyla ele alınır.

Bilimsel Bilgi: Araştırma, gözlem, inceleme, deneme, uygulama, karşılaştırma, neden-sonuç ilişkilerini açığa çıkarma, yaparken öğrenme esas alınır. Bilimsel, teknolojik, görsel, işitsel tüm araçlar kullanılır.

 

 

ETKİNLİKLER

Türkçe dersinde öğretilenler çeşitli etkinlik ve uygulamalarla pekiştirilir:

 

·         Ön araştırmaya dayalı yazılı ve sözlü anlatım çalışmaları ve sunumlar

·         Çeşitli metinlerin grup çalışmasıyla oyunlaştırılması

·         Anı, fıkra, resim, fotoğraf, müzik ve şiirden hareketle metin yazma