“Düşünce dilden, dil düşünceden doğar.”

                                                           Platon 

 

Dil ve düşünce arasındaki ilişki yaşam boyu sürer. İlköğretim çağında okuma yazmayı öğrenen çocuk dilin formülünü edinmiştir ancak bu formülü doğru şekilde kullanmak için dinleme, anlama, anlatma gibi becerileri geliştirmesi gerekir. Ana dilini güçlü bir temel üzerine oturtan çocukların yabancı dilleri daha kolay öğrendikleri bir gerçektir. Üsküdar SEV Ortaokulu'nda Türkçe'den başlayarak dil öğretimine özel önem verilmesinin nedeni ise dil becerisinin iletişim yeteneğini; iletişim yeteneğinin ise yaşamsal başarıyı doğrudan etkilemesidir.

 

HEDEFLER

Türkçe bölümü; uyguladığı programla dört temel dil becerisini kavratarak kendi öyküsünden başka öykülere yol alabilen, günlük yaşamdan evrensel yaşamın boyutlarına uzanabilen, kendi kültürüyle başka kültürler arasında bağlantılar kurabilen, kendi edebiyatını ve dünya edebiyatına merak duyan bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Çözümler üreten, sonuçlar çıkaran, değişime ve gelişime ayak uydurabilen, düş gücüyle yaratılmış dünya ile gerçek dünya arasında bağlantılar kurabilen, dinleyen, araştıran, tartışan, yazan, dünya vatandaşı olmak ve yabancı dil öğrenmek için ana dilinin önemini fark eden, düşünce sınırlarını zorlayan; kendini, çevresini, ülkesini, doğayı, tüm evreni tanıyan ve koruyan bunlarla ilgili olumlu düşünceler geliştiren, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler yetiştirmeyi hedefler.

 

PROGRAM

Türkçe dersi temel olarak okuma, anlama, anlatma, dinleme/izleme öğrenme alanlarını kapsar. MEB’in müfredatına bağlı olarak ders; edebi eserler, MEB ders kitapları ve yardımcı kitaplarla yürütülür.

Bu temel dört beceriyi en etkin ve kalıcı olarak kazandırmak için modern eğitim yaklaşımlarından yararlanılır:

 

Soyut Bilgi Yerine Somut Bilgi: Yapıcı, uygulanabilir bilgiler verilir; bu bilgilere götüren yol ve yöntemler izlenir.

 

Gerçeğe Varma Yöntemi: Olaylar, olgular, nesneler, kavramlar, karşıtlarıyla incelenir; kişi, dünya, zaman üçgeni dil ve anlam boyutlarıyla ele alınır.

 

Bilimsel Bilgi: Araştırma, gözlem, inceleme, deneme, uygulama, karşılaştırma, neden-sonuç ilişkilerini açığa çıkarma, yaparken öğrenme esas alınır. Bilimsel, teknolojik, görsel, işitsel tüm araçlar kullanılır.

 

ETKİNLİKLER

Türkçe dersinde öğretilenler çeşitli etkinlik ve uygulamalarla pekiştirilir:

 

·         Ön araştırmaya dayalı yazılı ve sözlü anlatım çalışmaları ve sunumlar

·         Çeşitli metinlerin grup çalışmasıyla oyunlaştırılması

·         Anı, fıkra, resim, fotoğraf, müzik ve şiirden hareketle metin yazma

 

FELSEFE DERSLERİ:

8. sınıflarımıza için başlatılan felsefe dersinin genel amacı; ulusal ve evrensel anlamda farklı bakış açılarına sahip olan, şüphe duyan, merak eden, sorgulayan, bilgi üreten, kendini ve çevresini bir bütün halinde kavrayan, her konuda akıl yürütebilen; saygı, sevgi, sorumluluk gibi evrensel değerleri özümsemiş ve dünya vatandaşlığı bilincini kazanmış bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerin analiz etme, bilgiyi transfer etme, doğru okuma-yorumlama, çıkarım yapma becerilerini ölçmeyi amaçlayan yeni sınav sistemiyle felsefe dersinin içerik ve amacı örtüşmektedir. Bu sebeple öğrencilerin diğer derslerdeki başarısının artmasına yardımcı olmak da felsefe dersinin doğal hedefidir.