“Düşünce dilden, dil düşünceden doğar.”

 Platon (Yunan felsefesi)


Dil ve düşünce arasındaki ilişki yaşam boyu sürer. İlköğretim çağında okuma yazmayı öğrenen çocuk dilin formülünü edinmiştir; ancak bu formülü doğru şekilde kullanmak için dinleme, anlama, anlatma gibi becerileri geliştirmesi gerekir. Anadilini güçlü bir temel üzerine oturtan çocukların yabancı dilleri daha kolay öğrendikleri bir gerçektir. Üsküdar SEV Ortaokulunda Türkçeden başlayarak dil öğretimine özel önem verilmesinin nedeni ise, dil becerisinin iletişim yeteneğini, iletişim yeteneğinin ise yaşamsal başarıyı doğrudan etkilemesidir.

 

HEDEFLER

Okulumuzdaki Türkçe derslerinde, içerik ve yöntemler dört temel dil becerisini kavratmayı amaçlar:

 

1. Okuma

2. Dinleme

3. Anlama

4. Anlatma

 

Bu temel dört beceriyi en etkin ve kalıcı olarak kazandırmak için modern eğitim yaklaşımlarından yararlanılır:

 

Soyut Bilgi Yerine Somut Bilgi: Yapıcı, uygulanabilir bilgiler verilir, bu bilgilere götüren yol ve yöntemler izlenir.

 

Gerçeğe Varma Yöntemi: Olaylar, olgular, nesneler, kavramlar, karşıtlarıyla incelenir, kişi, dünya, zaman üçgeni dil ve anlam boyutlarıyla ele alınır.

 

Bilimsel Bilgi: Araştırma, gözlem, inceleme, deneme, uygulama, karşılaştırma, neden-sonuç ilişkilerini açığa çıkarma, yaparken öğrenme esas alınır. Bilimsel, teknolojik, görsel, işitsel tüm araçlar kullanılır.

 

Dersler birbirinden soyutlanmaz. Dilbilgisi okuma, anlama, dinleme, anlatma etkinlikleri içinde, gereksinim duyulduğu anda işlevsel olarak yer alır, Türkçe öğrenimi gerçekleştirilirken araç olarak kullanılır.

 

Programın amacı; kendi öyküsünden başka öykülere yol alabilen, günlük yaşamdan, evrensel yaşamın boyutlarına uzanabilen, kendi yaşamıyla başka yaşamlar arasında bağlantılar kurabilen, çözümler üreten, sonuçlar çıkaran, düş gücüyle yaratılmış dünya ile gerçek dünya arasında bağlantılar oluşturan, okuyan, dinleyen, araştıran, yorumlayan, tartışan, yazan paylaşan, dil bilinci gelişmiş, düşünce sınırlarını zorlayan kendini, çevresini, ülkesini, doğayı, tüm evreni tanıyan, bunlarla ilgili olumlu düşünceler geliştiren bireyler yetiştirmeye yönelik bir eğitim-öğretim vermektir.

 

PROGRAM

Türkçe dersi temel olarak; okuma, dinleme/izleme, konuşma, yazma ve dilbilgisi konularını kapsar. MEB’in müfredatına bağlı olarak ders, MEB ders kitapları ve onları destekleyici kitapların yanı sıra edebi metinlerle yürütülür.

 

Türkçe dersinde öğretilenler çeşitli etkinlik ve uygulamalarla pekiştirilir:

 

• Ön araştırmaya dayalı yazılı ve sözlü anlatım çalışmaları ve sunumlar,

• Çeşitli metinlerin grup çalışmasıyla oyunlaştırılması,

• Anı, fıkra, resim, fotoğraf, müzik ve şiirden hareketle metin yazma.