Psikolojik Danışma ve Rehberlik süreci, kişinin kendini ve çevresini tanıması, potansiyel ve gizil güçlerinin farkına varması, zihinsel, duygusal ve sosyal alanlarda içgörü kazanmasına olanak sağlayan çok yönlü yardım ve destek sürecidir. Önleyici ve gelişimsel rehberlik modelini temel alarak çalışmalarını “gönüllülük”, “gizlilik” ve “güven” ilkesi esaslarıyla yürütmektedir.

 

Okulumuz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü öğrencilerimizin; 

  • Bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini takip etmeyi,
  • Çevresine uyum sağlamalarına yardımcı olmayı,
  • Kendini tanımaları, geliştirmeleri ve bağımsızlaşabilmelerine

destek olmayı amaçlamaktadır.

             

Okulumuz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünde, her sınıf seviyesinde bir Psikolojik Danışman görev yapmakta ve beşinci sınıftan sekizinci sınıfın sonuna kadar öğrencileri takip etmektedir.

Okulumuzda yürütülen çalışmalar şu şekildedir:

 

ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 

Okulumuzda, öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyici becerilerin gelişimi amacıyla bir dizi çalışma yürütülür. Bunlar;

 

  • ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI ÇALIŞMALARI;

Birleşmiş Milletler insan hakları bildirgesi çocuk koruma politikası doğrultusunda, bütün öğrencileri koruyan, kollayan ve destekleyen; sağlıklı ve güvenli bir okul kültürünün oluşturulması ve sürdürülmesi okulumuzun misyonudur. Bu doğrultuda okulumuzda bölümlerle işbirliği halinde Olumlu Davranış Geliştirme (ODGE) çalışmaları yürütülür.

 

  • OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI;

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, öğrencilerin duygusal, sosyal ve davranış alanındaki gelişimlerinin takibi amacıyla bölümlerle işbirliği yaparak; iletişim becerileri, akran baskısı ile mücadele (anti-bullying), bağımlılıkla mücadele ve güvenli teknoloji kullanımı konularını temel alarak her sınıf düzeyinin ihtiyaçlarına uygun biçimde farklı çalışmalar yürütmektedir.

 

*      Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları

PDR Bölümü, öğrencilerimizin sağlıklı yaşam prensiplerini benimseyebilmeleri

amacıyla alkol, tütün ve madde bağımlılığı ile teknoloji bağımlılığı konularında eğitim ve farkındalık kazandırma çalışmalarını yürütmektedir. 

 

*      Güvenli Teknoloji Kullanımı

PDR Bölümü, öğrencilerimizin gelişen dijital dünyada kendilerini nasıl    koruyacakları hakkında bilgilenmeleri ve teknolojiyi doğru şekilde kullanmayı öğrenmelerini sağlamak amacıyla okul bilgi işlem bölümü ve konunun uzmanlarıyla koordineli şekilde çalışmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, sınıf etkinlikleri, bültenler, seminerler ve posterler aracılığıyla bilinçlendirme çalışmalarını yapmaktadır.

 

*      Alkol, Tütün Ve Madde Bağımlılığı

 

PDR Bölümü, Bağımlılıkla  mücadele konusunda önleyici ve bilgilendirici çalışmalar planlamakta,  konuyla ilgili uzmanlar/kurumlarla (Yeşilay Derneği, MEB, Yeniden Derneği vb.) işbirliği yaparak çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bu amaca yönelik olarak, sınıf etkinlikleri, bültenler, seminerler ve posterler aracılığıyla bilinçlendirme çalışmalarını yürütmektedir.

 

*      Sağlıklı Yaşam Eğitimi

 

PDR Bölümü, öğrencileri cinsel gelişim ve özbakım konularında bilinçlendirmek amacıyla konuyla ilgili uzmanlar/kurumlarla (TAP Vakfı, Yeşilay Derneği, MEB vb.) işbirliği yaparak çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bu amaca yönelik olarak, sınıf etkinlikleri, bültenler, seminerler ve posterler aracılığıyla bilinçlendirme çalışmalarını yürütmektedir.

 

  • BİLİŞSEL BECERİLERİ DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR

 

PDR Bölümü, öğrencilerimizin eğitim ortamından en üst düzeyde faydalanabilmesi için gelişim düzeylerine göre birtakım çalışmalar yürütür. Bunlar;

 

*       Verimli Ders Çalışma Teknikleri 

*       Organizasyon ve Planlama

*       Bilişsel Becerileri Destekleme Programı

*       Zaman Yönetimi

*       Motivasyon ve Hedef Belirleme

*       Sınav Hazırlık Süreci Bilgilendirme

*       Sınav Kaygısı ve Stres Yönetimi

*       Akran Sohbetleri

*       Üst Eğitim Kurumları ve Mesleki Bilgilendirme

 

  • VELİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 

Okul- aile- çocuk üçgeninin sağlanması için okulumuzda velilerimize yönelik ebeveynlik becerilerini destekleyici çalışmalar PDR Bölümü tarafından yürütülmektedir. Bunlar;

 

*       Çocuk Yetiştirmede Anne-Baba Tutumları

*       Akademik/Bilişsel  Becerilerin Geliştirilmesinde Ailenin Rolü

*       Sınava Hazırlık Sürecinde Destekleyici Çalışmalar

*       Motivasyon ve Stresi Yönetmek

*       Sınırlar ve Ergenlik Çağındaki Çocuklarımız İçin Sınır Koyma

*       Ergeni Anlamak

*       Uzman Konuşmacı Seminerleri

*       Ebeveyn Sohbetleri

*       Veli Bültenleri

 

DÜŞÜNME BECERİLERİ DERSİ

Okulumuzda uygulanan Düşünme Becerileri dersinin amacı,  temel düşünme becerilerini kullanarak kişisel bir düşünme geleneği oluşturabilen ve bunu yaşam becerisine dönüştürebilen, farklı düşüncelere hoşgörü gösterebilen bireyler yetiştirmektir.

Beşinci ve altıncı sınıf düzeyinde verilen Düşünme Becerileri dersinde, Mind Lab metodolojisinden belirli bir amaca hizmet eden kutu oyunları kullanılarak öğrencilerimizin;

*      Yaratıcı yönlerinin desteklenerek yeni düşünceler üretilebilmeleri,

*      Problem çözme becerilerini geliştirmeleri

*      Herhangi bir durumda yaşanabilecek sorunları ön görebilmeleri

*      Araştırmacı ve sorgulayabilen bireyler olarak yetiştirilmeleri

amaçlanmaktadır.

 

Buna ek olarak PASS teorisi temelli öğrenme modeli çerçevesindeki dört gelişim alanını (dikkat, planlama, eşzamanlılık ve ardıllık) destekleyici beceriler üzerinde durulmaktadır.